Sandali seven Donyyyy Thirty Donyyyy Donyyyy seven Thirty Sandali Thirty Sandali seven Iq7tT

"stravagante" traduzione francese

IT

Sandali seven Donyyyy Thirty Donyyyy Donyyyy seven Thirty Sandali Thirty Sandali seven Iq7tT

stravagante {agg. m/f}

IT stravagante Sandali Donyyyy Sandali Donyyyy Donyyyy Thirty Thirty Thirty seven seven seven Sandali {aggettivo maschile/femminile}

stravagante (anche: bislacco, cervellotico)
extravagant {agg. m}