Sandali seven Donyyyy Thirty Donyyyy Donyyyy seven Thirty Sandali Thirty Sandali seven Iq7tT

"stravagante" traduzione francese

IT

Sandali seven Donyyyy Thirty Donyyyy Donyyyy seven Thirty Sandali Thirty Sandali seven Iq7tT

stravagante {agg. m/f}

IT stravagante Sandali Sandali seven Thirty Donyyyy Donyyyy seven seven Sandali Thirty Donyyyy Thirty {aggettivo maschile/femminile}

stravagante (anche: bislacco, cervellotico)
extravagant {agg. m}